Kwarantanna grupy 2 i 2a

Czwartek, 12 Listopad 2020
ZAWIESZENIE FUNKCJONOWANIA GRUPY 2 I 2a
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie w związku z
ujawnieniem zakażenia SARS-CoV-2 u pracownika grupy 2 informuje, że
dzieci  grupy 2 I 2a podlegają
obowiązkowej kwarantannie na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5
grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2020 poz. 1845) w terminie od 11.11.2020 r.
do 15.11.2020 r.


 Przedstawiciel ustawowy (rodzic) lub opiekun prawny dziecka
zobowiązany jest przekazać Państwowemu Powiatowemu Inspektowi
Sanitarnemu w Szczecinie informację o swoim imieniu i nazwisku oraz
numerze PESEL , numerze telefonu oraz adresie poczty elektronicznej,
jeśli posiada.

Informacje te należy przekazać na adres email:

zzm@zlobek8.szczecin.pl(formularz zgłoszeniowy w załączeniu). W
temacie e-maila proszę wpisać:  ŻŁOBEK
8, grupa, imię i nazwisko
dziecka

 Zgodnie z art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu
oraz zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych u ludzi, zakazuje się opuszczania miejsca
kwarantanny. Zakaz opuszczania miejsca kwarantanny ulega zawieszeniu na
czas udania się do miejsca pobrania materiału biologicznego do
diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2 oraz powrotu do
miejsca odbywania kwarantanny lub jeżeli Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Szczecinie tak postanowi.

Obowiązku odbycia kwarantanny, nie stosuje się wobec osób wspólnie
zamieszkujących lub gospodarujących z osobą objętą obowiązkową
kwarantanną.


KARTA ZGŁOSZENIOWA gr 2 ,2a.docx